Privacyverklaring

blur bright business codes

 

Privacyverklaring van Vereniging Westwaarts

 

1. Wie zijn wij

Vereniging Westwaarts is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden en relaties. De contactgegevens van de vereniging staan op de websites https://verenigingwestwaarts.wordpress.com/https://www.facebook.com/verenigingwestwaarts/ en zijn op per mail op te vragen via westwaarts@outlook.com.

 

2. Welke gegevens verwerken wij van u

In de ledenadministratie van Vereniging Westwaarts leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Voornaam,
 • Achternaam,
 • Voorletters,
 • Geslacht,
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats),
 • Geboortedatum,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer vast,
 • Telefoonnummer mobiel.

Elk nieuw lid wordt voorgesteld aan de nieuwe leden via een besloten Facebook groep die alleen toegankelijk is voor de huidige leden van de vereniging. Tevens wordt een lid voorgesteld aan de rest van de leden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Bij beide wordt alleen de naam en het gekozen kavel gedeeld met de overige leden van de vereniging.

1. verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval uw contactgegevens, te weten uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres.

2. financiële gegevens

Het bestuur van de vereniging controleert enkel over de leden zich aan de betalingsverplichtingen voldoen. Er worden verder geen financiële gegevens opgeslagen.

3. contactmomenten vastgelegd in verwerkingsregister

Wanneer wij contact met alle leden of een deel van de leden hebben gehad verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:

– Waarover ging het contact (bijv. uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering)

– Wanneer was het contact en met welke (groep) leden.

– Hoe (via post, onze website, e-mail, nieuwsbrief, social media, etc.).

We kunnen deze gegevens gebruiken om te zien waar we eerder met u contact over hebben gehad. Dan kunnen we dit teruglezen en u bij een volgend contact gerichter te woord staan en/of van dienst zijn.

4. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen

We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren op onze Facebookpagina of delen per mail, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of ontwerpen van woningen herkenbaar in beeld komen.

 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 1. voor (verbetering van) onze dienstverlening.

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, informatie toesturen en u op de hoogte stellen van activiteiten.

 1. b. marketing activiteiten uitvoeren

We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de vereniging. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of berichten via Facebook.

 

4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

 • Het aangaanen/of uitvoeren van uw lidmaatschapen het aangaan en/of uitvoeren van contractuele afspraken.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
 • Gerechtvaardigd belang van deVereniging Westwaarts. Dit geldt o.a. voor direct marketing activiteiten en controles aan de eisen gesteld in de statuten.

 

5. Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

1. beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle gegevens worden in de beveiligde omgeving opgeslagen van de door BIEB verstrekte BOX applicatie.

2. geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen de leden van het bestuur kunnen uw adresgegevens zien. Alle leden hebben toegang tot uw naam, e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van de onderlinge communicatie.

 

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens 

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

7. Toestemming

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.

 

8. Met wie kunnen we uw gegevens delen 

Vereniging Westwaarts verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is of wanneer dit in het belang van de voorgang van het project wenselijk is.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid.

Wij delen uw contactgegevens onder andere met onze architect, aannemer en projectbegeleider. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Vereniging Westwaarts blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

 

9. Wat zijn uw rechten

 1. gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar onze penningmeester (via westwaarts@outlook.com) onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

1. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.

In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen.

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen

2. beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

3. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

4. Afmelden voor persoonlijkeberichten

U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen of mailen u niet voor commerciële doelen.

 

10. Email en Social Media

Voordat wij via e-mail met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid. U geeft toestemming tot gebruik van uw e-mailadres wanneer u dat ons verstrekt hebt bij aanmelding. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social- mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social- mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social- mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.

 

11. Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten -of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8-7-2018.

 

12. Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van Vereniging Westwaarts. Stuur een mail naar de voorzitter via westwaarts@outlook.com.

Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande functionaris. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mailadres westwaarts@outlook.com Openingstijden Interesse? Neem snel contact met ons op en ontvang binnen 1 werkdag een reactie!
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close